Regulamin

Regulamin

&1
 Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem zywesrebro.pl jest Katarzyna Balińska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Katarzyna Balińska – Żywe Srebro z siedzibą znajdującą się pod adresem ul. Jana Kilińskiego 25 lok. 12C, 90-205 Łódź, NIP 7312041969, REGON 380337630, adres korespondencyjny: Katarzyna Balińska-Żywe Srebro, skrytka pocztowa nr. 45, ul. Zamkowa 12, 95-201 Pabianice
 2. Stronami umowy sprzedaży zawieranej na podstawie regulaminu są: Kupujący (dalej Kupujący lub Konsument) i Katarzyna Balińska – Żywe Srebro (dalej Sklep lub Sprzedawca).
 3. Przedmioty oferowane w Sklepie to przedmioty używane, posiadające swoje indywidualne cechy i noszące ślady upływu czasu i użytkowania.
 4. Ceny podane w Sklepie wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto tzn. zawierają podatek VAT.
 5. Sklep Żywe Srebro zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie, dodawania oraz wycofywania oferowanych przedmiotów a także zmiany ceny oferowanych przedmiotów. Zmiany te nie dotyczą przedmiotów, na które zostało złożone zamówienie.

&2
Zamówienia i płatności

 1. Warunkiem złożenia zamówienia przez Kupującego jest zapoznanie się z regulaminem oraz akceptacja postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Składając zamówienie Kupujący ma do wyboru takie formy płatności jak:
  2.1 Płatność internetową za pośrednictwem płatności PayU w formie przelewu elektronicznego bądź płatności kartą płatniczą
  2.2 Płatność przelewem bankowym (elektronicznie lub przekazem pocztowym)
  2.3 Płatność za pobraniem
 3. Po złożeniu zamówienia Sklep wysyła na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.
 4. Brak zapłaty przez Kupującego oznacza odstąpienie od umowy sprzedaży i skutkuje anulowaniem zamówienia.

&3
 Dostawa

 1. Zamówiony przedmiot jest wysyłany firmą kurierską w przeciągu 2 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty, chyba, że w karcie przedmiotu ustanowiono inaczej. Całkowity czas realizacji zamówienia jest zależny od wybranej formy płatności i dostawy. 
 2. Koszty transportu obliczane są na podstawie wybranej przez Kupującego formy wysyłki.
 3. Klient ma możliwość sprawdzenia kosztu wysyłki przed potwierdzeniem zamówienia.
 4. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym towarem, sugerujemy, aby Konsument sprawdził przesyłkę i wskazujemy, że w przypadku stwierdzenia: 
  4.1 niekompletności przesyłki,
  4.2 uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
  4.3 niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,
  Konsument jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W każdym wypadku, w razie uszkodzeń sugerujemy sporządzenie protokołu uszkodzeń w obecności dostarczyciela przesyłki. 


&4
Odstąpienie od umowy

 1. Konsument może odstąpić od umowy kupna Towarów zawartej w formie umowy na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni. Termin ten biegnie od momentu objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub od momentu, w którym osoba trzecia (inna niż przewoźnik) wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie przedmiotu.
 2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Konsument składa stosowne oświadczenie na piśmie (w formie tradycyjnej bądź elektronicznej) w terminie wskazanym w pkt 1 &4. Oświadczenie można złożyć także na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Konsument ma obowiązek odesłać lub przekazać przedmiot Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Aby zachować termin wystarczy, że Konsument nada przedmiot przed jego upływem. Przedmiot powinien być zapakowany w sposób gwarantujący jego bezpieczny transport. Odesłanie przedmiotu powinno mieć miejsce na adres korespondencyjny sklepu, tj. Katarzyna Balińska-Żywe Srebro, skrytka pocztowa nr. 45, ul. Zamkowa 12, 95-201 Pabianice
 4. Sklep sugeruje dołączenie dowodu zakupu, w celu usprawnienia procesu zwrotu.
 5. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu przedmiotów.
 6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 7. Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia przedmiotów do Kupującego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, przy czym Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania przedmiotów z powrotem, lub do momentu otrzymania dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący podczas składania zamówienia lub na rachunek wskazany przez Kupującego.

 

&5
Reklamacja

 1. Reklamacje z tytułu rękojmi za wady można składać pisemnie lub pocztą e-mail na adres sklep@zywesrebro.pl
 2. W celu przyspieszenia rozpoznania reklamacji, Sklep prosi o podanie w treści zgłoszenia reklamacyjnego takich informacji jak krótki opis przyczyn reklamacji, numer zamówienia oraz danych kontaktowych Kupującego.
 3. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wadę tą usunie. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna.
 4. Z uwagi na jednostkowy i unikalny charakter przedmiotów będących w sprzedaży u Sprzedającego, Kupującemu nie przysługuje roszczenie o wymianę przedmiotu na wolny od wad.
 5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, powinien dostarczyć wadliwy Towar do Sprzedawcy, najlepiej z dopiskiem „reklamacja” . Reklamowany przedmiot powinien zostać przesłany wraz z dowodem zakupu, opisem oczekiwań dotyczących sposobu realizacji zobowiązań a także rodzaju wad oraz w opakowaniu umożliwiającym bezpieczny transport.
 6. Konsument zostanie zawiadomiony w terminie 14 dni o rozpatrzeniu reklamacji i sposobie jej załatwienia.

 

&6
Prawa autorskie

 1. Wszystkie prawa do zawartości strony w postaci materiałów graficznych, zdjęciowych oraz tekstowych stanowią własność intelektualną Sklepu i są chronione prawnie.

 

&7
 Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe podane przez Kupującego w Sklepie internetowym przetwarzane są przez Sklep, będący Administratorem Danych Osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych jest Katarzyna Balińska - Żywe Srebro z siedzibą w Łodzi, ul Kilińskiego 25 lok 12C, 90-205 Łódź, NIP 7312041969
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz nie podanie danych osobowych, które są wymagane do realizacji Zamówienia, może je uniemożliwić.
 4. Dane osobowe udostępnione Sklepowi podlegają specjalnej ochronie.
 5. Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a także prawo do żądania ich usunięcia, aktualizacji lub zaprzestania ich przetwarzania.
 6. Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych zostały szczegółowo omówione w Polityce Prywatności

 

&8
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany w regulaminie w powodów ważnych takich jak zmiany polityki płatności lub wysyłki, zmiany przepisów prawa. Zmiany te nie będą obejmować klientów, którzy już zawarli umowę ze Sklepem. O treści zmian regulaminu Sklep poinformuje poprzez umieszczenie informacji na swojej stronie z 14 dniowym wyprzedzeniem. Użytkownicy posiadający Konto zostaną dodatkowo powiadomieni przez Sklep poprzez przesłanie stosownych informacji na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym.
 3. Kupujący akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Sklepowi statystyk związanych z obecnością i aktywnością w Sklepie.

 

 

Załącznik nr 1

Wzór formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży

 Data: ……………………………………………………

 

Adresat:
Katarzyna Balińska – Żywe Srebro
ul. Zamkowa 42
95-201 Pabianice
Skrytka pocztowa nr.45

Tel.: 500 041 739
e-mail: sklep@zywesrebro.pl

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

………………………………………………………………………………………………………………

……………….………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

Data odbioru Towaru:

…………………………………………………………………………………………………………………

Numer Zamówienia:

…………………………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta:

…………………………………………………………………………………………………………….…..

Adres e-mail:

…………………………………………………………………………………………

 

Adres konsumenta:

…………………………………………………………………………………………………………………

Numer konta bankowego do zwrotu należności 

………………………………………………………………………………………………………………..………………………………….
Podpis konsumenta

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl